VŠEOBECNÉ SPOTREBITEĽSKÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné spotrebiteľské obchodné podmienky (ďalej „VSOP“) upravujú práva a povinnosti dodávateľa a spotrebiteľa pri ich obchodnom styku uskutočňovanom na základe kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom (i) webového rozhrania prevádzkovaného dodávateľom, alebo (ii) objednávky ktorú spotrebiteľ zaslal e-mailom, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru dodávateľa - nealkoholických nápojov a doplnkového sortimentu. Tieto VSOP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a spotrebiteľom.

DODÁVATEĽ

Obchodné meno:            Herbert Essentials s.r.o.

Sídlo:                              Štefánikova 3, 917 01 Trnava

Prevádzkareň:                Vladimíra Clementisa 14, 917 01 Trnava

Sklad:                             Vladimíra Clementisa 14, 917 01 Trnava

Poštová adresa:             Vladimíra Clementisa 14, 917 01 Trnava

Prevádzková doba:        9:00 – 16:30

Telefón:                          +421 (0) 901 728 828

E-mail:                            info@herbert.sk

Internetová stránka:       www.herbert.sk

IČO:                               47 466120

DIČ:                               202 3924001

IČ DPH:                         SK202 3924001

Spoločnosť zapísaná:    OR Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 33124/T

Bankové spojenie:          VÚB, a.s.

IBAN:                              SK3902000000003213415051

BIC (SWIFT):                  SUBASKBX

Činnosť dodávateľa podlieha dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32, poštový priečinok 29

827 99 Bratislava

Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Limbová 6, P.O.Box 1

917 09 Trnava 9

Slovenská republika

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Zavarská 11

918 21 Trnava

Slovenská republika

OBJEDNÁVKA

Spotrebiteľ si môže tovar objednať dvoma spôsobmi:

(i) zaslaním e-mailovej správy dodávateľovi, alebo

(ii) prostredníctvom webového rozhrania dodávateľa.

I. Objednanie tovaru e-mailom

 1. Spotrebiteľ môže objednať tovar tak, že dodávateľovi pošle e-mail. Prosíme spotrebiteľa, aby v tomto e-maily uviedol:
  1. meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, zvolený spôsob platby, bankové údaje (IBAN, BIC), meno, priezvisko a telefónne číslo osoby poverenej spotrebiteľom prevziať tovar ak tovar neprevezme spotrebiteľ;
  2. názov, kód a množstvo objednaného tovaru;
  3. spôsob dodania tovaru: spotrebiteľ môže zvoliť dovezenie tovaru dodávateľom alebo osobné prevzatie tovaru v sklade dodávateľa;
  4. miesto dodania tovaru (poštová adresa a upresnenie, ak to je vhodné) v prípade, ak spotrebiteľ objedná dovezenie tovaru dodávateľom.
 1. Objednávka sa považuje za dopyt k aktuálnej dostupnosti tovaru, o ktorý prejavuje spotrebiteľ záujem a návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy smerujúci k dodávateľovi v prípade, ak je spotrebiteľom označený tovar dostupný. Spotrebiteľom objednaný tovar nemusí byť vždy dostupný, a to aj napriek tomu, že môže byť aktuálne zverejnený na internetovej stránke dodávateľa. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so VSOP a Zásadami ochrany osobných údajov dodávateľa.
 1. Kúpna zmluva medzi spotrebiteľom a dodávateľom je uzavretá odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky (ďalej „potvrdenie o prijatí objednávky“). Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje najmä označenie tovaru uvedením jeho názvu, kódu a množstva, cenu tovaru, platobné podmienky, dodacie podmienky (miesto, termín a náklady dodania), označenie dodávateľa a označenie spotrebiteľa a znenie VSOP vo formáte PDF.
 1. V opodstatnených prípadoch dodávateľ odošle spotrebiteľovi spolu s potvrdením o prijatí objednávky faktúru (daňový doklad) za objednaný tovar. Za opodstatnený prípad sa považuje najmä prípad, ak je spotrebiteľom zahraničná osoba, alebo ak má byť tovar dodaný do zahraničia. V prípade, ak spotrebiteľ fakturovanú sumu nezaplatí v termíne splatnosti, kúpna zmluva medzi spotrebiteľom a dodávateľom sa ruší.
 1. Spotrebiteľ je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany dodávateľa. Musí tak urobiť formou e-mailu odoslaného dodávateľovi.

II. Objednanie tovaru prostredníctvom webového rozhrania

 1. Na to, aby si spotrebiteľ mohol objednať tovar prostredníctvom webového rozhrania, je potrebné, aby sa najprv zaregistroval – vytvoril si konto na internetovej stránke dodávateľa. Zaregistruje sa tak, že vyplní požadované údaje v príslušnej sekcii stránky a dodávateľ registráciu potvrdí. Vyplnením údajov spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so VSOP a Zásadami ochrany osobných údajov dodávateľa.
 1. Ak dodávateľ súhlasí s registráciou spotrebiteľa, potvrdí ju tak, že spotrebiteľovi odošle potvrdzujúci e-mail. Ako prílohu e-mailu pošle znenie VSOP vo formáte PDF.
 1. Spotrebiteľ si následne môže od dodávateľa objednať tovar tak, že v príslušnej sekcii na internetovej stránke dodávateľa vyplní údaje o objednanom tovare a spôsobe doručenia. Pred odoslaním objednávky stránka spotrebiteľa oboznámi s cenou objednávaného tovaru. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy spotrebiteľom dodávateľovi.
 1. Doručenie objednávky dodávateľ spotrebiteľovi potvrdí e-mailom, ktorý spotrebiteľovi odošle bezodkladne po jej doručení. Tento e-mail nemá charakter prijatia návrhu spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy. Slúži jedine na informovanie spotrebiteľa, že jeho objednávka bola doručená dodávateľovi.
 1. V prípade, ak dodávateľ prijme návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, odošle spotrebiteľovi e-mail, v ktorom uvedie, že objednávku prijíma. Tým potvrdí objednávku. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje najmä označenie tovaru uvedením jeho názvu, kódu a množstva, cenu tovaru, platobné podmienky, dodacie podmienky (miesto, termín a náklady dodania), označenie dodávateľa a označenie spotrebiteľa. Odoslaním tohto e-mailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ako prílohu tohto e-mailu dodávateľ pošle faktúru (daňový doklad) za tovar.

DODANIE TOVARU

 1. Dodávateľ spotrebiteľovi dodá tovar podľa svojich prevádzkových možností v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3 pracovných dní od potvrdenia o prijatí objednávky alebo od zaplatenia ceny za tovar spotrebiteľom, ak je miesto dodania v Slovenskej republike a do 10 pracovných dní, ak je miesto dodania v inej členskej krajine Európskej únie. Termín dodania včas oznámi dodávateľ spotrebiteľovi. Vo výnimočných prípadoch môže dodávateľ dodaciu lehotu jednostranne predĺžiť; spotrebiteľa je o tom povinný bezodkladne informovať. Spotrebiteľ je do troch pracovných dní od doručenia takejto správy oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 1. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru do miesta dodania tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony okrem vyloženia tovaru do priestoru skladu spotrebiteľa alebo na iné vhodné miesto najbližšie od možnosti zastavenia rozvozného vozidla. Spolu s tovarom odovzdá dodávateľ spotrebiteľovi faktúru, ktorá má charakter dodacieho listu.
 1. Dodávateľ zabezpečuje rozvoz tovaru na území Slovenskej republiky a na území niektorých krajín Európskej únie. Dodávateľ je oprávnený zabezpečiť rozvoz tovaru aj prostredníctvom tretej osoby. Dodávateľ zabezpečuje predaj a rozvoz tovaru v krajinách Európskej únie aj prostredníctvom výhradného zástupcu.
 1. Spotrebiteľ je povinný prevziať riadne dodaný tovar v termíne a v mieste dodania sám alebo poverenou osobou, ktorá sa dodávateľovi preukáže písomným poverením a/alebo dokladom totožnosti. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar a jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak zistí, že obal tovaru je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť osobe, ktorá mu tovar v zastúpení dodávateľa odovzdala a za jej prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíšu záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru a postupujú ako je ďalej uvedené pre reklamáciu tovaru. Spotrebiteľ alebo jeho zástupca je povinný podpisom na faktúre ako dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru, pokiaľ ho pre poškodenie neodmietne prevziať.
 1. Ak spotrebiteľ riadne dodaný tovar neprevezme na určenom mieste a v čase, dodávateľ tovar na náklady spotrebiteľa uskladní a vyzve ho, aby si tovar prevzal z miesta, kde je uskladnený a zaplatil náklady uskladnenia tovaru po dobu omeškania.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena tovaru je uvedená na internetovej stránke dodávateľa v časti Produkty pri každom jednotlivom druhu tovaru. Cena je uvedená bez DPH. Dodávateľ je platcom DPH, preto sa cena tovaru vždy upravuje o aktuálnu sadzbu DPH. K cene tovaru dodávateľ môže pripočítať cenu za dopravu tovaru, ak si spotrebiteľ objedná dovezenie tovaru dodávateľom na zvolené miesto. Cena za dopravu tovaru sa tiež upravuje o aktuálnu sadzbu DPH.
 1. Pri objednaní tovaru prostredníctvom webového rozhrania oznámi dodávateľ celkovú cenu zvoleného tovaru a jeho dodania vrátane všetkých daní zobrazením v príslušnej sekcii webového rozhrania pri odosielaní objednávky.
 1. Spotrebiteľ zaplatí faktúru prevodom na účet dodávateľa uvedený na faktúre a prevod označí variabilným symbolom, ktorým je číslo faktúry. Dodávateľ nemusí akceptovať platbu, pokiaľ táto uvedené podmienky nespĺňa.
 1. V prípade, ak z hocijakého dôvodu spotrebiteľovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej ceny, dodávateľ zaplatenú cenu vráti spotrebiteľovi prevodom na účet, z ktorého spotrebiteľ cenu zaplatil, najneskôr do 30 kalendárnych dní odkedy nastala skutočnosť, ktorá nárok na vrátenie ceny založila.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

 1. Keďže tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, je potravinou a podlieha rýchlemu zníženiu akosti a skaze, spotrebiteľ nemôže bez dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 1. Napriek tomu, dodávateľ ocení spätnú väzbu od spotrebiteľa, ktorý je s tovarom z nejakého dôvodu nespokojný, a s ohľadom na okolnosti prípadu sa pokúsi situáciu vyriešiť k spotrebiteľovej spokojnosti.

ZÁSADY SKLADOVANIA TOVARU A PRÍPRAVY NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

 1. Zásady skladovania:
 1. Skladujte v suchu a v chlade.
 2. Po otvorení skladujte pri stabilnej teplote do 21 stupňov Celzia.
 3. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
 1. Spôsob prípravy:

Naše sirupy môžu byť využité na prípravu nealkoholických a alkoholických limonád, ale aj v iných kulinárskych odboroch. Pri klasickom nápoji odporúčame dodržiavať pomer 1:10 v pomere riedenia s vodou. Na našej internetovej stránke môžete nájsť recepty na rôzne nápoje a na iné využitie našich sirupov.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA

 1. Dodávateľ prosí spotrebiteľa, aby ho v prípade, ak pri preberaní obdrží poškodený tovar, neodkladne kontaktoval na e-mailovej adrese: info@herbert.sk alebo na telefónnom čísle uvedenom vyššie.

 1. Dodávateľ zaručuje, že tovar si zachová kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby vyznačeného na obale.

 1. Ak spotrebiteľ zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá dodávateľ, je oprávnený bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u dodávateľa. Keďže ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, reklamácia sa môže uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru spotrebiteľom, inak toto právo spotrebiteľa zaniká.

 1. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel rovnako aj podmienky stanovené pre používanie a skladovanie tovaru uvedené dodávateľom vo VSOP.

 1. Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar má vo všeobecnosti požadovanú a dodávateľom uvádzanú akosť a vlastnosti, že zodpovedá právnym predpisom, je v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý dodávateľ uvádza alebo na ktorý sa tovar obvykle používa.

 1. Reklamáciu možno uplatniť jedine e-mailom alebo poštou na adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví VSOP. Súčasťou reklamácie musí byť opis vád, pre ktoré sa tovar reklamuje a doklad o kúpe tovaru. Odporúčame pripojiť fotografiu reklamovaných vád, ak je možné vadu takto zachytiť.

 1. O prijatej reklamácii dodávateľ odošle e-mailom reklamačný list s uvedením dátumu prijatia reklamácie, reklamovaného tovaru, dátumu kúpy tovaru, druhu vady a ceny tovaru. Dodávateľ vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Ak je reklamácia opodstatnená, spotrebiteľ zvolí spôsob jej vybavenia (i) výmenou tovaru za bezchybný tovar, ktorý dodávateľ dodá na vlastné náklady, alebo (ii) odstránením vady tovaru dodávateľom na náklady dodávateľa, ak to je možné, alebo (iii) poskytnutím zľavy z ceny tovaru, alebo (iv) odstúpením od kúpnej zmluvy. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, dodávateľ mu vráti celú kúpnu cenu vrátane ceny dopravy.

 1. V prípade, ak spotrebiteľ doručil na požiadanie dodávateľa reklamovaný tovar dodávateľovi a dodávateľ reklamáciu uzná, nahradí spotrebiteľovi výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s doručením reklamovaného tovaru dodávateľovi. V prípade, ak spotrebiteľ na požiadanie dodávateľa doručuje reklamovaný tovar dodávateľovi, je povinný ho poslať čistý, kompletný a vhodne zabezpečený na dopravu tak, aby cestou nemohol utrpieť nijaké škody. Porušenie týchto povinnosti je na ťarchu spotrebiteľa a môže spôsobiť neuznanie reklamácie.

 1. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, ak:
 1. spotrebiteľ vadu spôsobil sám, alebo
 2. spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade vedel a nedohodol sa s dodávateľom na inom vybavení reklamácie, alebo
 3. reklamácia odporuje povahe tovaru, alebo
 4. bola pre vadu poskytnutá zľavaz ceny tovaru, alebo
 5. vznikli v dôsledku nesprávneho používania alebo skladovania tovaru, alebo
 6. vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pri obchodnom styku podľa týchto VSOP dochádza iba k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy k tovaru predávanému dodávateľom. Na spotrebiteľa neprechádza nijaké právo duševného vlastníctva, obzvlášť nie právo na označenie vlastných výrobkov vyrobených z tovaru dodávateľa (okrem nápojov pripravených zo sirupov) názvom Herbert alebo akýmkoľvek iným názvom ktorý má súvis s dodávateľom alebo ktorý by mohol evokovať spojitosť s dodávateľom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Spotrebiteľ nesmie tovar dodaný dodávateľom ďalej predávať pod akýmkoľvek iným označením než je označenie, pod akým ho predáva dodávateľ.

 1. Je možné, že dovoz tovaru do niektorých krajín môže byť zaťažený clom. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade vzniku tejto povinnosti ide o náklad, ktorý nie je zahrnutý v cene, ktorú odsúhlasí pri objednaní tovaru a bude ho musieť uhradiť na vlastné náklady. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vznik takejto povinnosti spotrebiteľa.

 1. Dodávateľ je oprávneným užívateľom všetkých práv duševného vlastníctva spojených s internetovou stránkou a všetkými jej súčasťami. Nikto nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa použiť, najmä kopírovať, ukladať, distribuovať, uverejňovať ani vytvárať odvodené verzie zo stránky ani jej súčasti. Nikto nesmie použiť na obchodné účely nijaké súbory či iné dáta získané zo stránky.

 1. Písomnosti doručované zmluvnými stranami sa považujú za doručené na nasledujúci pracovný deň, ak sa doručujú e-mailom a na piaty pracovný deň, ak sa doručuje listová zásielka a adresát má adresu v Slovenskej republike a na desiaty pracovný deň, ak adresát má adresu mimo Slovenskej republiky, všetko aj vtedy, ak k doručeniu nedošlo, pokiaľ sa nepreukáže, že k doručeniu došlo v skorší deň. Doručuje sa na kontaktné adresy uvedené spotrebiteľom pri registrácii a v prípade dodávateľa v záhlaví VSOP, alebo na adresu vo verejnom registri, ak je spotrebiteľ právnickou osobou alebo podnikateľom.
 1. V prípade, ak je spotrebiteľom zahraničná osoba, platí, že pre všetky spory vzniknuté z obchodného vzťahu medzi dodávateľom a spotrebiteľom je rozhodujúce právo Slovenskej republiky a pre rozhodovanie akýchkoľvek sporov je príslušný súd Slovenskej republiky určený podľa sídla dodávateľa.
 1. V prípade, ak sú tieto VSOP vyhotovené vo viacerých jazykoch, pre výklad je rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

 1. Dodávateľ môže tieto VSOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom ich nové znenie je rozhodujúce len pre kúpne zmluvy, ktoré budú uzavreté po okamihu zmeny. Dodávateľ bude o každej zmene spotrebiteľa informovať e-mailom najneskôr 7 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny.

Herbert Essentials, Štefánikova 3, Trnava 91701, 0908381910, info@herbert.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info