Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Herbert Essentials s.r.o., so sídlom Štefánikova 3, 917 01 Trnava, IČO: 47 466 120, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v Oddieli: Sro, Vložka číslo: 33124/T. Herbert Essentials s.r.o. si vás v tomto dokumente dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva.

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@herbert.sk. Na vaše otázky a žiadosti odpovieme do tridsiatich dní.

Neustanovili sme zodpovednú osobu, keďže nám táto povinnosť zo zákona nevyplýva.


Spracúvanie osobných údajov osôb v obchodných vzťahoch

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno a priezvisko o štatutárnych orgánoch osôb (právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov), s ktorými uzatvára rôzne druhy zmlúv v rámci obchodných vzťahov. Ide predovšetkým o dodávateľov surovín a služieb a odberateľov výrobkov Herbert Essentials s.r.o. Uvedené osobné údaje Herbert Essentials s.r.o. spracúva, lebo je to nevyhnutné, aby mohla zmluvy účinne uzavrieť a plniť ich. Keby dotknuté osoby Herbert Essentials s.r.o. tieto údaje neposkytli, Herbert Essentials s.r.o. by s nimi nemohla platne uzatvárať zmluvy.

Herbert Essentials s.r.o. spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože k spracúvaniu údajov dochádza na účel uzatvárania zmlúv a plnenia si zmluvných záväzkov Herbert Essentials s.r.o.

Doba spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na účely, aby bola zmluva platná a účinná a na plnenie svojich zmluvných povinností.

Príjemca osobných údajov - sprostredkovateľ

Herbert Essentials s.r.o. osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý mu poskytuje služby správy e-shopu. Sprostredkovateľ je právnickou osobou založenou podľa práva Slovenskej republiky a vzťah medzi ním a Herbert Essentials s.r.o. je upravený zmluvou uzavretou podľa článku 28 ods. 3 GDPR.


Spracúvanie osobných údajov spotrebiteľov


Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa o osobách, ktoré sa zaregistrujú ako zákazníci na stránke www.herbert.sk a/alebo si od Herbert Essentials s.r.o. objednajú tovar. Uvedené osobné údaje Herbert Essentials s.r.o. spracúva, lebo je to nevyhnutné, aby mohla zmluvy o predaji tovaru účinne uzavrieť a plniť ich. Keby dotknuté osoby Herbert Essentials s.r.o. tieto údaje neposkytli, Herbert Essentials s.r.o. by s nimi nemohla platne uzatvárať zmluvy a plniť ich.

Herbert Essentials s.r.o. spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože k spracúvaniu údajov dochádza na účel uzatvárania zmlúv a plnenia si zmluvných záväzkov Herbert Essentials s.r.o.

Doba spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na účely aby bola zmluva platná a účinná a na plnenie svojich zmluvných povinností.

Príjemca osobných údajov - sprostredkovateľ

Herbert Essentials s.r.o. osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý mu poskytuje služby správy e-shopu. Sprostredkovateľ je právnickou osobou založenou podľa práva Slovenskej republiky a vzťah medzi ním a Herbert Essentials s.r.o. je upravený zmluvou uzavretou podľa článku 28 ods. 3 GDPR.


Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely


Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva osobný údaj - e-mailovú adresu spotrebiteľov na účely uzavretia a plnenia kúpnych zmlúv, ako je vyššie uvedené.

Herbert Essentials s.r.o. spracúva e-mailovú adresu spotrebiteľov aj na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely svojich oprávnených záujmov, jedným z ktorých je i zasielanie informácií o svojej ponuke osobám, ktoré iniciatívne prejavili záujem o tovar Herbert Essentials s.r.o. a teda je opodstatnený predpoklad, že ocenia informácie o nových produktoch Herbert Essentials s.r.o. a korešpondenciu zasielanú Herbert Essentials s.r.o., ak táto bude zasielaná v primeranej miere, nebudú pociťovať ako obťažujúcu. Pri používaní osobných údajov na tento účel si Herbert Essentials s.r.o. počína tak, aby bolo informovanie spotrebiteľov primerané, nezahlcujúce a v každom e-maily ponúka možnosť zasielanie korešpondencie zrušiť (OPT OUT). Zasielanie korešpondencie nebude trvať dlhšie ako po dobu dvoch rokov od posledného úkonu dotknutej osoby voči Herbert Essentials s.r.o. Na uvedené použitie osobných údajov na marketingové účely sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V prípade, ak by Herbert Essentials s.r.o. takto osobné údaje nespracúvala, nemohla by efektívne udržiavať spojenie s osobami, ktoré sami aktívne (zaregistrovaním sa na stránke alebo odobratím tovaru Herbert Essentials s.r.o.) prejavili o činnosť Herbert Essentials s.r.o. záujem a teda Herbert Essentials s.r.o. je presvedčená, že odoberanie informácií o jej činnosti v primeranom množstve nebudú tieto osoby pociťovať ako obťažujúce alebo ako zásah do ich práv a oprávnených záujmov.

Doba spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva osobné údaje najdlhšie po dobu dvoch rokov alebo menej, ak dotknutá osoba požiada o zrušenie odberu (OPT OUT) skôr.


Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré sú spoločníkmi Herbert Essentials s.r.o., tichými spoločníkmi, alebo sú členmi jej orgánov


Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo občianskeho preukazu o osobách, ktoré sú jej spoločníkmi, tichými spoločníkmi, alebo sú členmi jej orgánov. Uvedené osobné údaje Herbert Essentials s.r.o. spracúva, lebo je to nevyhnutné podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.

Herbert Essentials s.r.o. spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože k spracúvaniu údajov dochádza za účelom plnenia si zákonných povinností Herbert Essentials s.r.o. Keby Herbert Essentials s.r.o. týmito údajmi nemohla disponovať, nemohla by udržiavať svoju registráciu, právnu subjektivitu, ani fungovanie.

Doba spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie svojich zákonných povinností.


Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch


Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN, číslo občianskeho preukazu, údaje o manželovi (manželke) a o maloletých deťoch (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu) a o poskytovateľovi zdravotného poistenia o osobách, s ktorými ako zamestnávateľ vstupuje do pracovnoprávnych vzťahov. Uvedené údaje Herbert Essentials s.r.o. spracúva, lebo je to nevyhnutné na plnenie svojich zákonných povinností ako zamestnávateľa.

Herbert Essentials s.r.o. spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože dôvodom spracúvania je povinnosť Herbert Essentials s.r.o. plniť si záväzky podľa osobitných predpisov. Keby Herbert Essentials s.r.o. týmito údajmi nemohla disponovať, nemohla by vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov a plniť si ako zamestnávateľ zákonné povinnosti.

Doba spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie si svojich povinností podľa právneho predpisu, na základe ktorého sú spracúvané.

Spracúvanie osobných údajov na účely účtovnej evidencie

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Herbert Essentials s.r.o. je ako daňový subjekt povinný dodržiavať právne predpisy týkajúce sa správy daní a poplatkov, a na účely dodržiavania týchto právnych predpisov je povinný spracúvať osobné údaje o svojich dodávateľoch a zákazníkoch v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo účtu IBAN, prípadne IČO, DIČ a IČ DPH (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo spotrebiteľa) a v rozsahu meno a priezvisko štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu). Tieto údaje je povinný uchovávať počas doby desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, podľa § 35 ods. 3 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na uvedené spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutých osôb. Ak by Herbert Essentials s.r.o. nemohla spracúvať tieto osobné údaje, nemohla by plniť svoje zákonné povinnosti.

Tretie strany a sprostredkovatelia

Herbert Essentials s.r.o. spracúva osobné údaje na účely plnenia si daňových a účtovných povinností prostredníctvom sprostredkovateľa – poskytovateľa daňových a účtovníckych služieb. Sprostredkovateľ je právnickou osobou založenou podľa práva Slovenskej republiky a vzťah medzi ním a Herbert Essentials s.r.o. je upravený zmluvou uzavretou podľa článku 28 ods. 3 GDPR.

Spoločné podmienky


Prenos do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré Herbert Essentials s.r.o. spracúva, môžu byť v rámci ich spracúvania prenášané do tretej krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov - Spojené štáty americké, a to spoločnostiam certifikovaným v režime Privacy Shield, na základe článku 45 ods. 3 GDPR a na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, odkaz na ktoré ďalej uvádzame:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Herbert Essentials s.r.o. spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku. Osoby mladšie ako šestnásť rokov nesmú Herbert Essentials s.r.o. posielať nijaké údaje a Herbert Essentials s.r.o. nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa Herbert Essentials s.r.o. dozvie, že sa do jej sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako šestnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže.

Príjemca osobných údajov - sprostredkovateľ

Herbert Essentials s.r.o. osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý jej poskytuje služby úložiska dát (cloudu).

Ďalší možný príjemca osobných údajov

Osobné údaje môžu byť odovzdané orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a organizáciám, ak to príslušný právny predpis ukladá alebo umožňuje. Herbert Essentials s.r.o. môže všetky osobné údaje spracúvať i prostredníctvom subjektov v pozícii sprostredkovateľa, ktoré jej poskytujú právne a obdobné služby.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby Herbert Essentials s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Herbert Essentials s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Herbert Essentials s.r.o. je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Slovenskej republiky;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Herbert Essentials s.r.o. obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Herbert Essentials s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) Herbert Essentials s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Herbert Essentials s.r.o. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Herbert Essentials s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Herbert Essentials s.r.o. bránila, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov Herbert Essentials s.r.o. Herbert Essentials s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Automatizované spracúvanie a profilovanie

Herbert Essentials s.r.o. nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Herbert Essentials s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od Herbert Essentials s.r.o. opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;

i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu;

j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Herbert Essentials s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že Herbert Essentials s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ktorý môže tiež kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 02 / 3231 3214, alebo e-mailom na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ochrana práv duševného vlastníctva

Obsah stránky, najmä všetky fotografie, grafiky, texty, vrátane textu týchto Zásad ochrany osobných údajov, je predmetom autorských práv Herbert Essentials s.r.o. Ich použitie bez príslušného súhlasu Herbert Essentials s.r.o. spôsobí vyvodenie občianskoprávnych a trestnoprávnych následkov.

Herbert Essentials, Štefánikova 3, Trnava 91701, 0908381910, info@herbert.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info